Oefenen zouten Oefenen zouten 1.5Moleculen en massa  1.5Moleculen en massa 1.6 Molecuulmassa 1.6 Molecuulmassa 2.1 en 2.2 chemische reactie e 2.1 en 2.2 chemische reactie e 2.1 en 2.2 chemische reactie e 2.1 en 2.2 chemische reactie e 2.4 oefenen 2.4 oefenen The Periodic Table of Videos - Dynamisch Periodiek Systeem Dynamisch Periodiek Systeem 3.2 Vol. en onvol. verbranding 3.2 Vol. en onvol. verbranding
4.4 Scheidings methoden  4.4 Scheidings methoden 4.5 Concentratie 4.5 Concentratie 5.3 5.3 Online Zoutlessen Online Zoutlessen